7. Käsitteitä ja lyhenteitä


Budjetti = ennakkoon tehty suunnitelmallinen ja analysoitu laskelma

Jälleenmyyntiarvo = hinta, joka liiketoiminnan käytössä olleesta hyödykkeestä saataisiin myytäessä se edelleen

Henkilöstökustannukset = bruttopalkat + palkkojen lakisääteiset ja vapaaehtoiset sivukulut

Kiinteät kulut = liikevaihdon suhteessa muuttumattomat kulut. Esimerkiksi markkinointi- ja hallintokulut

Kokonaiskustannukset = muuttuvat + kiinteät kustannukset

Kriittinen piste (Kriittinen liikevaihto) = liikevaihdon määrä, jossa yritystoiminta ei tuota voittoa eikä tappiota

Käyttökate = liikevaihto – kokonais kustannukset kulut

Käyttökateprosentti = käyttökate prosentteina liikevaihdosta laskettuna

Käyttöpaino = tuotteen esikäsitelty annokseen käytettävä paino

Liiketulos = käyttökate – poistot

Liikevaihto = myyntituotot – arvonlisävero

Lisäyslaskenta = välittömien kustannusten lisäksi välilliset kustannukset kohdistetaan tuotteelle yrityksessä määriteltyjen jakoperusteiden mukaan

Marginaaliverotus = arvonlisäverotuksen erityissäännös, jossa tilitettävän arvonlisäveronperusteena on myyntikate.  matkanjärjetäjä entäs tavallinen henkilön marg. vero

Muuttuvat kulut = liikevaihdon suhteessa muuttuvat kulut. Yleisimmin raaka-aineet

Myyntikate = liikevaihto – muuttuvat kulut, tuotekohtainen kate

Myyntikateprosentti = myyntikate prosentteina liikevaihdosta laskettuna

Myyntikatetavoite = määritelty, haluttu myyntikatteen määrä

Palkkakate = myyntikate – henkilöstökulut

Palkkakateprosentti = palkkakate prosentteina liikevaihdosta laskettuna

Painohäviöprosentti = hävikki, joka tapahtuu tuotteen käsittelyssä. Esim. vihannesten kuorinnassa syntyy hävikkiä. Verrataan alkuperäiseen painoon.

Poisto = yrityksen tuloverotuksessa vähennyksenä hyväksyttävä osuus esim. koneiden tai laitteiden hankintahinnasta. Säädetty Laissa elinkeinotoiminnan verottamisesta (EVL)

Resurssi = voimavara, jota yritys tarvitsee tuottojen ja sen myötä tuloksen aikaansaamiseksi mm. tilat, materiaalit ja henkilökunta

Sisäinen tuloslaskelma = yrityksen sisäiseen käyttöön muotoiltu tuloslaskelmakaava

Toimintolaskenta = kustannukset kohdistetaan laskentakohteille määriteltyjen toimintojen perusteella

Tulos = tuotot – kulut

Tuoteryhmän jakaumaprosentti = tuoteryhmän myynti suhteessa koko myyntiin

Veron peruste = arvonlisäverotuksessa tuotteen arvonlisäveroton hinta, josta arvonlisävero lasketaan käytettävän verokannan mukaisesti

Virallinen tuloslaskelma = kirjanpitolain vaatimassa muodossa oleva tuloslaskelmakaava

Välitön kustannus = kustannus joka voidaan kustannuslaskennassa kohdistaa suoraan kyseessä olevalle tuotteelle. Suoraan verrannollinen valmistus- tai myyntimäärään. Vrt. muuttuva kulut.

Välillinen kustannus = kustannus joiden kohdistamiseksi kyseessä olevalle tuotteelle käytetään tiettyjä välivaiheita tai jakoperusteita

Kirjassa käytettyjä lyhenteitä